bip  Unia Europejska  samorzad

 

 

Dokumentacja medyczna


WNIOSEK o udostępnienie dokumentacji medycznej można złożyć osobiście lub telefonicznie w tut. Szpitalu w Sekcji Ruchu Chorych i Statystyki Medycznej (Budynek Administracji) w dni powszednie w godzinach od 07:30 do 14:30; tel.: 77 54 14 118.

Możliwe jest również złożenie wniosku za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP (zakładka: skargi, wnioski, zapytania do urzędu).

W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta osobie bliskiej lub upoważnionej do dostępu do dokumentacji za życia pacjenta, osoba ta jest zobowiązana podpisać i przedłożyć wraz z wnioskiem OŚWIADCZENIE, które można pobrać w Sekcji Ruchu Chorych lub ze strony internetowej.

(dokumenty do pobrania pod artykułem)

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej                                

L.p.

Treść

Wysokość opłaty w zł. brutto

1.

Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej

14,38

2.

Jedna strona kopii dokumentacji medycznej

0,52

3.

Sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych

3,01

Opłat o których mowa w powyższej tabeli nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Podstawa prawna:

Art. 28 pkt. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2022 poz.1876 z późn. zm.):

„Maksymalna wysokość opłaty za:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
  • udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004

 

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenia.

Organizacja

Samorząd Województwa OpolskiegoSzpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Opolskiego


 nfz  mz  ikp

logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

  ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

  tel. +48 77 54 14 200
  sekretariat@wszn.opole.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES .

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...