bip  Unia Europejska  samorzad

 

 

Informacje o Szpitalu

Szpital Wojewódzki - fot. Marcin Boczek
fot. Marcin Boczek / RadioOpole

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu 
- powstanie i stan obecny.

Pod obecną nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu funkcjonuje od 12 października 2018 roku.  

Nasza placówka powstała w 1972 roku w wyniku połączenia Wojewódzkiej Przychodni Odwykowej i Oddziału Neurologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Karola Miarki. Wybudowanie obiektu Szpitala w Opolu zainicjowało rozwój dwóch specjalności medycznych: psychiatrii i neurologii poprzez sukcesywne organizowanie oddziałów dla dorosłych i dzieci, poradni specjalistycznych, pracowni diagnostycznych, działu diagnostyki laboratoryjnej i rehabilitacji. Do 11 października 2018 roku funkcjonowaliśmy pod nazwą Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi.
W 1981 roku zakończona została budowa pawilonu psychiatrycznego, co pozwoliło na zorganizowanie dwóch oddziałów psychiatrycznych dla dorosłych posiadających łącznie 126 łóżek.

15 maja 2009 r. uruchomiono Dzienny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, w którym rehabilitację poszpitalną kontynuują pacjenci po przebytym udarze mózgu i urazach mózgowo - czaszkowych.

Realizujemy świadczenia w zakresie neurologii oraz psychiatrii, zarówno dla dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży oraz w zakresie neurochirurgii dla osób dorosłych.


Aktualnie Szpital dysponuje 42 łóżkami w Oddziale Neurologii dla Dorosłych "A" i 30 łóżkami w Oddziale Neurologii dla Dorosłych "B" oraz wydzielonymi z oddziałów neurologicznych Oddziałami Udarowymi "A" i "B" w których łączna liczba łóżek to 52 łóżka udarowe.

W lipcu 2021 roku uruchomiony został Oddział Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej liczący 16 łóżek oraz dedykowany dla Oddziału Blok Operacyjny. Od maja 2023 udzielamy świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Poradni Neurochirurgicznej.

W zakresie psychiatrii dla dorosłych całodobową opiekę zapewniają dwa oddziały:

  • Oddział Psychiatrii dla Dorosłych A dysponujący 88 łóżkami z wydzielonym Pododdziałem Wzmożonego Nadzoru Psychiatrycznego (11 łóżek),
  • w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego Oddział Psychiatrii dla Dorosłych B dysponujący 38 łóżkami,

oraz

  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dysponujący 35 łóżkami

W Szpitalu funkcjonują jedyne w województwie opolskim specjalistyczne oddziały dziecięce:

  • Oddział Neurologii dla Dzieci i Młodzieży (24 łóżka),
  • Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (18 łóżek).

W ramach działalności Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Szpital oferuje Pacjentom także możliwość leczenia w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym  (30 miejsc) oraz Zespole Leczenia Środowiskowego, który funkcjonuje w strukturach placówki od sierpnia 2017 roku.

Od stycznia 2020 roku uruchomiony został Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny przeznaczony dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży w trakcie lub po przebytym kryzysie psychicznym.

Od 01 listopada 2020 roku na terenie naszego Szpitala rozpoczęło działalność Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych - jego zadaniem jest udzielanie pomocy dorosłym mieszkańcom miasta Opola w rozwiązywaniu różnorodnych kryzysów i zaburzeń zdrowia psychicznego.

Od lipca 2022 roku w związku z wprowadzeniem nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży staliśmy się ośrodkiem II i III poziomu referencyjnego, w ramach którego funkcjonuje Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej.

W godzinach od 7:25 - 18:00 ( w dni robocze) w ramach wsparcia Ośrodka i Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży działa Punkt Zgłoszeniowo - Konsultacyjny (PZ-K) w którym psychologowie przyjmują pacjentów w przypadkach nagłych.

W ramach PZ-K dokonywana jest wstępna ocena psychologiczna, następnie w zależności od potrzeb pacjent kierowany jest do oceny lekarza w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, do Izby Przyjęć Szpitala lub innej instytucji. W indywidualnych przypadkach w ramach PZ-K realizowane są wizyty w ramach wsparcia psychologicznego.

Nasi Pacjenci mają dostęp do nowoczesnej diagnostyki specjalistycznej takiej jak: EMG, EEG, UDP, TCD, USG, RTG, a w systemie całodobowym do MRI i TK.

Zgodnie z art. 32c ustawy Prawo Atomowe, prowadzona przez Szpital im. św. Jadwigi działalność medyczna związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące spełnia wymogi obowiązujących przepisów z zakresu ochrony radiologicznej oraz nie ma ponadnormatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W odniesieniu do higieny radiacyjnej nasze pracownie zostały uruchomione na podstawie projektu i opisu osłon stałych oraz wentylacji. Projekty uzyskały pozytywną opinię Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu, ul. Mickiewicza 1. Osłony stałe od chwili uzyskania zezwolenia pozostają w stanie  nienaruszonym. Aparaty rentgenowskie (będące wyposażeniem naszych pracowni) użytkowane są na podstawie zezwolenia wydanego przez Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Opolu, ul. Mickiewicza 1 i regularnie podlegają testom specjalistycznym wykonywanym przez jednostki posiadające akredytacje zgodnie                   z Prawem Atomowym.

Wydane zezwolenia:

Angiograf INNOVA 3131 - decyzja 51/2010

Aparat mobilny !M1 SOLUTIION FOR TOMORROW - decyzja 8/2019

Aparat mobilny !M1 SOLUTIION FOR TOMORROW - decyzja 1/2020

Aparat mobilny !M1 SOLUTIION FOR TOMORROW - decyzja 41/2021

Aparat stacjonarny INTUITION SYSTEM 0180 ARCOMA- decyzja 30/2019

Aparat ZIEHM SOLO -decyzja 39/2019

Aparat O-arm TM02-decyzja 59/2022

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy Prawo Atomowe,w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu,pracownicy jednostki zostali zakwalifikowani do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych pozwalających ocenić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko (luty 2024 roku)


 Zdjęcie nocne Szpitala

fot. Piotr Kostuś

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu od 1992 roku współpracuje z partnerską Kliniką Psychiatryczną Hansa Prinzhorna w Hemer – w Niemczech oraz z Kliniką Psychiatryczną we Lwowie i Szpitalem Psychiatrycznym w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Współpraca dotyczy organizacji międzynarodowych konferencji naukowych, wymiany wzajemnych doświadczeń, staży specjalizacyjnych odbywanych przez pracowników klinik i szpitala.

Możliwość udziału personelu w różnych formach dokształcania w kraju i za granicą ma na celu udoskonalanie i wdrożenie najnowszych metod pracy z chorymi psychicznie. Równolegle z nowoczesną farmakoterapią prowadzone są dla pacjentów treningi behawioralne, muzykoterapia, relaksacja, psychorysunek.
Pacjenci korzystają z zajęć w pracowniach: ceramicznej, stolarskiej, plastycznej, rzeźby, świec, tkactwa. Od 2004 roku wprowadzone zostały zajęcia z teatru terapeutycznego.

Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra specjalistów, świadcząca usługi medyczne na najwyższym poziomie. W Szpitalu zatrudniamy  specjalistów w zakresie psychiatrii,  neurologii oraz neurochirurgii. Większość naszej kadry pielęgniarskiej to osoby posiadające specjalizację kierunkową.

Rozszerzyliśmy naszą działalność w zakresie neurologii i psychiatrii.

W obszarze działalności neurologicznej:

- Bierzemy udział w Programie Pilotażowym  "Wdrażania leczenia ostrej fazy udaru mózgu niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych".

W obszarze działalności psychiatrycznej:

- w 2017 roku uruchomiony został Zespół Leczenie Środowiskowego, który z sukcesem rozszerza swoją działalność;

- w 2020 roku mieszkańcy Opola zostali objęci programem pilotażowym Centrum Zdrowia Psychicznego w naszych planach na przyszłość pozostaje chęć poszerzenia obszaru działalności Centrum,

- w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży podjęte zostaną starania o rozszerzenie form opieki medycznej w tym zakresie o Oddział dzienny.

- leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży odbywa się na II i III poziomie, tj, Centrum Zdrowia Psychicznego II poziom - Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz  Ośrodek Wysokospecjalistycznej Opieki Psychiatrycznej.

Od 1996 roku w ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych, uczestniczyliśmy w tworzeniu nowoczesnego, zgodnego ze standardami Unii Europejskiej i standardami światowymi Systemu Rejestracji Zakażeń Szpitalnych, funkcjonującego w naszym Szpitalu od 2002 roku.

W 2010 roku w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego pod nazwą "Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej" został utworzony Ośrodek Wczesnej Interwencji Neuroradiologicznej, który rozpoczął swoją działalność 17 listopada.

Projekt został sfinansowany z funduszy:

  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu -  8 %,
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - 46,13 %,
  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 45,87 %.

Głównym celem działalności Ośrodka jest terapia polegająca na przywróceniu prawidłowego krążenia mózgowego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu oraz zmniejszenie ryzyka niepożądanych deficytów neurologicznych.

Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu i aparatury medycznej realizuje wykwalifikowana kadra lekarzy specjalistów radiologii, chirurgii naczyniowej i anestezjologii oraz pielęgniarek specjalistek i techników elektroradiologii.

Organizacja

Samorząd Województwa OpolskiegoSzpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Opolskiego


 nfz  mz  ikp

logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

  ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

  tel. +48 77 54 14 200
  sekretariat@wszn.opole.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES .

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...