bip  Unia Europejska  samorzad

 

 

Regulamin Monitoringu Wizyjnego


REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM ŚW. JADWIGI W OPOLU

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego
  w Wojewódzkim Szpitalu im św. Jadwigi , miejsca instalacji kamer systemu na terenie Szpitala, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu.
 3. Dostęp do przetwarzania danych pozyskanych z systemu monitoringu mogą uzyskać wyłącznie osoby upoważnione przez Dyrektora.
 4. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest:
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
 • ochrona mienia
 • zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz innych osób przebywających
  na terenie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
  św. Jadwigi w Opolu.
 1. Podstawą prawną wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest Kodeks Pracy Art.  222
 2. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:
  • budynek Szpitala jako całość odnoszącą się do obszaru Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Jadwigi, 45-221 Opole, ul. Wodociągowa 4 oraz 2 (m.in. wejście/wyjście,  korytarze, klatki schodowe, serwerownia, oddziały Szpitalne, Izba Przyjęć, etc.)
  • obszar wokół Szpitala (chodniki, parkingi).
 3. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 4. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 5. System monitoringu wizyjnego w budynku Szpitala składa się z:
  • kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków Szpitala
   w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
  • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
  • monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 1. Nadzór na systemem monitoringu w Szpitalu od strony technicznej sprawuje Sekcja Informatyki. W przypadku stwierdzenia awarii lub uszkodzenia systemu monitoringu osoby obsługujące monitoring zgłaszają zaistniałe problemy do Sekcji Informatyki.
 2. Przy wejściu do budynku Szpitala oraz przy wejściach na oddziały szpitalne, umieszcza się tabliczkę zawierającą piktogram kamery oraz informację w administratorze systemu monitoringu, podstawie stosowania monitoringu wizyjnego, kontakcie z Inspektorem Ochrony Danych oraz prawie osoby do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Rejestrator wraz z ekranem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach Szpitala,
  do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do bieżącego podglądu monitoringu mają pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie zawartej w tym przedmiocie umowy.
 4. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom
  w zakresie prowadzonych przez nie czynności służbowych, na ich pisemny wniosek.
  Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, w zakresie w jakim mogłoby to naruszyć prawa i wolności osób trzecich.
 5. Okres przechowywania danych z monitoringu wynosi od 16 do 90 dni, w zależności od ustawień poszczególnych wideorejestratorów. Po wskazanych okresach dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 6. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków osób fizycznych, uprawnionych organów oraz kierownika jednostki, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 7. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wzór wniosku o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wizyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Monitoringu.

Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia.

 1. Administrator Systemów Informatycznych Szpitala lub inna osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek organu lub osoby zainteresowanej.
 2. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu i przechowywaniu przez pracownika Sekcji Informatyki, który podejmuje dalsze czynności związane z udostępnieniem nagrania bądź jego zniszczeniem.
 3. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i udostępniana jest jedynie uprawnionym organom, o których mowa w punkcie 11 Regulaminu. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 12 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 4. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Dane zarejestrowane na nośniku podlegają ochronie i nie stanowią informacji publicznej.
 6. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu oraz osób/organów ubiegających się o zabezpieczenie nagrania z monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej Szpitala (adres https://bip.wszn.opole.pl/440/233/ochrona-danych-osobowych.html , zakładka Ochrona danych osobowych) w związku z art. 14 ust. 5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Organizacja

Samorząd Województwa OpolskiegoSzpital jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Opolskiego


 nfz  mz  ikp

logo Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

  ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

  tel. +48 77 54 14 200
  sekretariat@wszn.opole.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES .

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...